REGULAMIN DOMU WYPOCZYNKOWEGO

REGULAMIN DOMU WYPOCZYNKOWEGO CHATA SOSENKA

Dom Wypoczynkowy Chata Sosenka
 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godz. 11:00 następnego dnia.
 2. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00.
 3. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie i na terenie posesji w godzinach 22:00 – 6:00.
 4. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 6. W razie przekroczenia czasu doby hotelowej Gość obciążony zostaje kwotą odpowiadającą kolejnej dobie hotelowej.
 7. Każda osoba rażąco łamiąca regulamin zostanie zmuszona do opuszczenia terenu ośrodka bez możliwości zwrotu dokonanej zapłaty.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia ośrodka zostanie ona przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 9. Organizacja imprez możliwa jest wyłącznie w przypadku wynajmu Chaty na wyłączność po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Wynajmującym.
 10. Na czas wynajmu Chaty na wyłączność pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która zostanie zwrócona w ciągu 72 godzin od chwili zakończenia pobytu, pod warunkiem niestwierdzenia szkód oraz braków w wyposażeniu Chaty. W sytuacji wystąpienia zniszczeń, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu zwrot kaucji jest pomniejszany o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, obiekt obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania. W razie nie uiszczenia opłaty odszkodowawczej w czasie 48 godzin od chwili wyceny szkód przekazanej Gościowi, właściciel ośrodka kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 11. Na terenie obiektu zabrania się używać konfetti i innych tego typu dekoracji. W przypadku znalezienia ww. dekoracji podczas sprzątania domu Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą za sprzątanie w wysokości 100 zł.
 12. Zachowanie Gości nie może zakłócać pobytu innych gości.
 13. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosować się do poleceń obsługi oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i BHP.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 15. Wewnątrz Chaty obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Miejsca w których można palić wyznaczone są na balkonach oraz tarasach.
 16. Palenie w kominku dozwolone jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego drewnem, które zostało przez niego przygotowane. W przypadku braku odpowiedniej ilości drewna po stronie Wynajmującego istnieje możliwość dostarczenia własnego drewna przez Gościa po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Wynajmującym
 17.  Niedopuszczalne jest rozpalanie grilla na tarasach oraz balkonach
 18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 19. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładek zamka.
 20. Instrukcja uzyskania dostępu na teren obiektu oraz do wyznaczonego pokoju zostanie przesłana Gościowi w wiadomości drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej w dniu zameldowania.
 21. Gość ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 22. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Chacie oraz na posesji odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 23. Przebywanie zwierząt na terenie obiektu dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. Właściciele zwierząt mają obowiązek sprzątać ich odchody oraz odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Zwierzę na terenie obiektu musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych gości.
 24. W przypadku wystąpienia usterek technicznych lub innych szkód Gość zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu do prądu z winy dostawcy prądu.
 26. Parkowanie samochodów możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych i innych należących do Gości.
 27. Za rzeczy pozostawione w Chacie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Właściciel obiektu odpowiada tylko na zasadzie winy umyślnej.
 29. Gość jest zobowiązany do utrzymywania oraz zwrotu Chaty i terenu posesji w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 30. Prosimy o segregację śmieci. Na terenie obiektu znajdują się pojemniki na szkło, papier oraz plastik.
 31. Teren obiektu jest monitorowany.
 32. Korzystanie z usług Chaty Sosenka stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Wynajmujący lub zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy miłego wypoczynku
Chata Sosenka

Ile razy w regulaminie pojawia się określenie „Gość” oznacza ono osobę dokonująca najmu, natomiast jako „Wynajmujący” rozumiemy właściciela Chaty Sosenka.