Warunki rezerwacji i anulacji

Warunki rezerwacji i anulacji

 1. Rezerwację terminu pobytu (dalej zwana „rezerwacją”), jeśli właściciel Chaty nie postanowi inaczej, dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: +48 504 195 758 bądź pocztą elektroniczną na adres: kontakt@chatasosenka.pl z podaniem:
 • Terminu planowanego pobytu,
 • Liczby osób, których rezerwacja dotyczy,
 • Liczba pokoi lub informacji czy Klient chce zarezerwować Chatę na wyłączność,
 • Adresu e-mail do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu,
 • Ewentualnych uwag dodatkowych.
 1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości 30% kosztu wynajmu pokoi/Chaty na rachunek Właściciela Obiektu: 26 1050 1142 1000 0097 1868 9020 i potwierdzenia przez Właściciela dokonania rezerwacji.
 2. W tytule przelewu Klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko oraz termin pobytu.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek uiszczony przez Klienta nie podlega zwrotowi.
 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta Regulaminu Chaty Sosenka oraz Warunków Rezerwacji i Anulacji.
 5. Pozostałą kwotę należną z tytułu wynajmu Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Właściciela obiektu najpóźniej dzień przed terminem rezerwacji.
 6. W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata jest bezzwrotna.
 7. Na okres pobytu Klienta w przypadku wynajmu całej Chaty pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł. Kaucję należy przelać na rachunek bankowy Właściciela obiektu wraz z kwotą o której mowa w pkt. 5 niniejszych Warunków.
 8. Odmowa przez klienta wpłacenia kaucji jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji.
 9. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.
 10. Spory między Klientem a Właścicielem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Chaty Sosenka.